تجهیزات موتور

پمپ بنزین

پمپ روغن

ترموستات

دریچه گاز

دسته موتور (32)

رادیاتور

رینگ موتور (16)

کمپرسور کولر (3)

مهره حرارتی سیلندر

مهره روغن و مهره دنده عقب

واتر پمپ