قطعات برقی

استارت

استپر موتور

جانبی برقی

دسته راهنما (7)

دینام (7)

سنسور (11)

سنسور میل سوپاپ (2)

کوئل (9)

وایر شمع (4)