قطعات برقی

استارت (31)

استپر موتور (17)

جانبی برقی

دسته راهنما (15)

دینام (32)

سنسور (18)

سنسور میل سوپاپ (13)

شمع (3)

کوئل (20)

وایر شمع (4)